Regulamin serwisu internetowego cookupbox.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem cookupbox.pl prowadzony jest przez CookUp Box Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mikołaja Kopernika 30/316, 00-336 Warszawa, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000657687, NIP: 5252693608, REGON: 366304848, adres elektroniczny: info@cookupbox.pl.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz CookUp Box .
 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. W celu zawarcia umowy z CookUp Box Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do . W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: www.cookupbox.pl/regulamin a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, produkty oferowane w Serwisie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem CookUp Box do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
 7. Komunikacja z CookUp Box dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. CookUp Box nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 8. Klient w sytuacji sporu z CookUp Box ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  2. mediację,
  3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  4. zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
  5. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR)

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Serwis / Serwis Internetowy– serwis internetowy prowadzony przez CookUp Box dostępny pod adresem www.cookupbox.pl,

CookUp Box – CookUp Box Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mikołaja Kopernika 30/316, 00-336 Warszawa, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000657687, NIP: 5252693608, REGON, adres elektroniczny: info@cookupbox.pl.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Serwisu internetowego,

Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania produktów za pośrednictwem Serwisu internetowego,

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty w Serwisie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca produkty w Serwisie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

Subskrypcja – sposób dokonywania przez Klienta zapłaty za Produkty oferowanie przez CookUp Box w Serwisie internetowym.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki CookUp Box i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupu produktów w Serwisie internetowym.

 

III. Konto klienta

 1. Przy składaniu pierwszego zamówienia w Serwisie internetowym dla Klienta założone zostaje Konto Klienta, za pośrednictwem którego Klient ma m.in. dostęp do historii zamówień, a także możliwość edycji danych profilowych i zmiany hasła.
 2. Klient ma możliwość dokonania rejestracji i założenia Konta Klienta, bez składania zamówienia, za pomocą formularza rejestracji, podając w nim swój adres-email i klikając przycisk „Załóż konto”.
 3. Po założeniu Konta Klienta Klientowi nadane zostaje hasło, które Klient otrzymuje wraz z mailowym potwierdzeniem rejestracji. Hasło może zostać w każdym czasie zmienione za pośrednictwem Konta Klienta.
 4. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
 5. Serwis internetowy umożliwia zalogowanie się do Konta Klienta za pośrednictwem posiadanego przez Klienta konta w serwisie Facebook oraz Instagram.
 6. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 7. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych przy rejestracji Konta.

 

IV. Zamówienia

 1. Informacje o produktach prezentowane w Serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną CookUp Box przez Klienta.
 3. Zamówienia można składać na stronie www.cookupbox.pl/checkout, za pośrednictwem znajdującego się na niej formularza zamówienia.
 4. Za pośrednictwem formularza zamówienia Klient dokonuje wyboru jednego z dostępnych w Serwisie internetowym zestawów:
  1. CookUp Box dla dwóch osób, obejmujący trzy posiłki dla dwóch osób,
  2. CookUp Box rodzinny, obejmujący trzy posiłki dla czterech osób.
 5. Na zestawy, o których mowa w ustępie powyżej składają się składniki spożywcze niezbędne do przygotowania dań, w tym w szczególności warzywa, mięso, nabiał, makarony, kasze, sosy i inne, a także wydrukowane karty przepisów.
 6. Klient ma możliwość dokonania zamówienia jednorazowego lub w ramach subskrypcji, której zasady opisane są w rozdziale V Regulaminu.
 7. W ramach zamówienia jednorazowego Klient wybiera liczbę tygodni, w których otrzyma wybrany przez siebie zestaw spośród możliwości wskazanych w ust. 4. W każdym Klient otrzyma jeden zamówiony przez siebie zestaw, obejmujący wybraną przez Klienta liczbę składników spożywczych niezbędnych do przygotowania wybranej ilości porcji posiłków.
 8. Klient posiadający Konto Klienta, po zalogowaniu się i kliknięciu przycisku „Zamów teraz” lub tożsamego zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówienia, wyboru metody płatności oraz terminu dostawy. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku
 9. Klient nieposiadający Konta klienta, po kliknięciu przycisku „Zamów teraz” lub tożsamego zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówienia, celem podania swych danych, a także wyboru metody płatności oraz terminu dostawy. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku
 10. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 11. Naciśnięcie na przycisk „Płacę teraz z PayU” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 12. Zawartość zestawów dostępnych w Serwisie internetowym ulega zmianie w każdym tygodniu. W przypadku zamówienia obejmującego więcej niż jeden tydzień, a także w przypadku zamówienia Subskrypcji, Klient nie ma wpływu na zawartość zestawu i otrzymuje składniki spożywcze niezbędne do przygotowania posiłków wraz z przepisem znajdujące się w menu CoopUp Box w danym tygodniu.
 13. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, jest każdorazowo podawana w Serwisie internetowym w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 14. Po złożeniu zamówienia, CookUp Box przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub powiązany z Kontem klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez CookUp Box informacji o przyjęciu zamówienia.
 15. Wraz z informacją o przyjęciu zamówienia CookUp Box przesyła Klientowi załącznik w formacie PDF w postaci niniejszego Regulaminu.
 16. Klient może składać zamówienia w Serwisie internetowym o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku złożenia zamówienia w dni niestanowiące dni roboczych, albo też dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy termin na przyjęcie oferty dla CookUp Box rozpoczyna bieg od dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniach, o których mowa na wstępie.

 

V. Subskrypcja

 1. Jednym ze sposobów dokonywania przez Klienta zapłaty za Produkty oferowane przez CookUp Box w Serwisie internetowym jest Subskrypcja.
 2. Subskrypcja zostaje zawarta na czas nieoznaczony (bezterminowo).
 3. W każdym tygodniu obowiązywania Subskrypcji Klient, w wybranym przez siebie dniu, otrzyma jeden zamówiony przez Klienta zestaw, obejmujący wybraną przez Klienta
 4. W każdym tygodniu obowiązywania Subskrypcji z rachunku bankowego Klienta pobrana zostanie automatycznie kwota odpowiadającego wartości zestawu zamówionego przez Klienta.
 5. Klient ma możliwość zrezygnowania z Subskrypcji w każdym czasie, nie później jednak niż trzy dni robocze przed planowanym terminem kolejnej dostawy w ramach Subskrypcji, poprzez kliknięcie w Koncie Klienta przycisku „Zakończ subskrypcję”. W przypadku zrezygnowania z Subskrypcji, zamówienie w ramach opłaconej Subskrypcji zostanie zrealizowane.
 6. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z Subskrypcji w okresie późniejszym niż trzy dni robocze przed planowanym terminem kolejnej dostawy w ramach Subskrypcji, planowana dostawa zostanie zrealizowana, a z rachunku bankowego Klienta pobrana zostanie kwota odpowiadająca wartości zestawu zamówionego przez Klienta.
 7. Klient ma możliwość zawieszenia Subskrypcji, w każdym czasie, nie później jednak niż trzy dni robocze przed planowanym terminem kolejnej dostawy w ramach Subskrypcji, poprzez anulowanie dostawy w danym tygodniu. W takim przypadku z rachunku bankowego Klienta nie zostanie pobrana kwota odpowiadającego wartości zestawu zamówionego przez Klienta, a kolejna kolejna dostawa zrealizowana zostanie po wznowieniu Subskrypcji.
 8. W przypadku zawieszenia przez Klienta Subskrypcji w okresie późniejszym niż trzy dni robocze przed planowanym terminem kolejnej dostawy w ramach Subskrypcji, planowana dostawa zostanie zrealizowana, a z rachunku bankowego Klienta pobrana zostanie kwota odpowiadająca wartości zestawu zamówionego przez Klienta.
 9. W ramach Subkrypcji dostawy realizowane będą w dniu tygodnia, wybranym przez Klienta jako termin pierwszej dostawy w ramach Subskrypcji. Dzień dostawy może być w każdym czasie zmieniony za pośrednictwem Konta Klienta, nie później jednak niż trzy dni robocze przed planowanym terminem kolejnej dostawy w ramach Subskrypcji.
 10. CookUp Box jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Subskrypcji z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec tygodnia. W każdym wypadku zamówienie przyjęte i opłacone jest realizowane na rzecz Klienta.
 11. W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku bankowego Klienta, CookUp Box podejmie próbę ponownego obciążenia rachunku bankowego Klienta. W przypadku bezkutecznych prób obciążenia rachunku bankowego Klienta, CookUp Box ma prawo do zawieszenia Subskrypcji lub jej rozwiązania. O każdym przypadku niemożności pobrania środków, a także o zawieszenie lub rozwiązaniu Subskrypcji, CookUp Box poinformuje Klienta.

 

VI. Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za produkty tytułem złożonego zamówienia za pośrednictwem płatności elektronicznych w systemie pay-by-link. Podmiotem świadczącym obsługę płatności drogą elektroniczną jest PayU S.A.
 2. Ceny podane w Serwisie internetowym są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.

 

VII. Faktury elektroniczne

 1. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez CookUp Box faktury w formie elektronicznej w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 20016 r. poz. 710).
 2. Sprzedawca stosując faktury elektroniczne zapewnia autentyczność ich pochodzenia, integralność treści i czytelność.
 3. Faktura elektroniczna przesłana będzie przez CookUp Box na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub powiązany z Kontem klienta.
 4. Klient uprawniony jest w każdym czasie do zgłoszenia sprzeciwu co do stosowania przez CookUp Box faktur elektronicznych przesyłając pisemne oświadczenie w tym przedmiocie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cookupbox.pl lub pisemnie na adres: CookUp Box Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 30/316, 00-336 Warszawa.

 

VIII. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia realizowane są na terenie Warszawy.
 2. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach określonych przez Klienta przy składaniu zamówienia, wybranych przez Klienta spośród możliwości zdefiniowanych w formularzu zamówienia.
 3. Klient jest uprawniony, za pośrednictwem Konta klienta do zmiany zarówno dnia, jak i godziny dostawy. Dzień dostawy może być zmieniony nie później niż na trzy dni robocze przed pierwotnie wybranym dniem dostawy.
 4. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od CookUp Box dokonania zmiany zamówienia. Rozdział IV punkt 14 stosuje się odpowiednio.
 5. Dostawy odbywają się codziennie, w godzinach wskazanych przez Klienta w formularzu zamówienia, spośród zdefiniowanych tam możliwości.
 6. Z chwilą wydania produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie produktu uważa się powierzenie go przez CookUp Box przewoźnikowi lub spedytorowi.
 7. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki
 8. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się z CookUp Box.

 

IX. Rękojmia za wady

 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Wobec Klienta będącego Konsumentem CookUp Box ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem pisemnie na adres: CookUp Box Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 30/316, 00-336 Warszawa lub drogą mailową na adres: info@cookupbox.pl.
 4. W przypadku składania reklamacji, Klient powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 5. CookUp Box ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w przypadku gdy reklamacja dotyczyć będzię żądania z rękojmi za wady w postaci wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo obniżenia ceny, nie później niż w terminie 14 dni. Brak ustosunkowania się CookUp Box w powyższym terminie oznacza, że CookUp Box uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony pisemnie.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto pisemnie powiadomiony o tym czy CookUp Box wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, CookUp Box wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

 

X. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 4) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

 

XI. Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: www.cookupbox.pl/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 

XII. Polityka Cookies

Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w „Polityce Cookies”, dostępnej pod adresem: www.cookupbox.pl/polityka-cookies, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 

XIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Postanowienia rozdziału XII. Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. CookUp Box świadczy za pośrednictwem Serwisu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  • założenie i prowadzenie Konta klienta w Serwisie internetowym,
  • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
  • usługa Newslettera.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego CookUp Box świadczy Usługi elektroniczne:
  • dostęp do sieci Internet
  • czynnego konto poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,
 1. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zarejestrowania przez Kupującego Konta Klienta, zapisania się do usługi Newslettera, a także z chwilą złożenia zamówienia.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Serwisie internetowym oraz usługi Newslettera, zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 5. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 7 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cookupbox.pl lub pisemnie na adres: CookUp Box Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 30/316, 00-336 Warszawa.
 6. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu internetowego Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy.
 7. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cookupbox.pl lub pisemnie na adres: CookUp Box Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 30/316, 00-336 Warszawa.
 8. CookUp Box rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Serwisu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. CookUp Box może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie internetowym. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu w Serwisie internetowym.
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy CookUp Box a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy CookUp Box a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę CookUp Box.