Polityka prywatności cookupbox.pl

  1. Administratorem Danych Osobowych (dalej „ADO”) Klientów jest CookUp Box Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mikołaja Kopernika 30/316, 00-336 Warszawa, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000657687, NIP: 5252693608, REGON: 366304848, adres elektroniczny: info@cookupbox.pl.
  2. ADO przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) . ADO stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
  3. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu zamówienia danych osobowych przez ADO.
  4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności wystawienia paragonu albo faktury i nadania przesyłki, a także mogą być przetwarzane w celu prowadzenia przez ADO marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów.
  5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
  6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od ADO informacji handlowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
  7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
  8. Klient ma prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.