Regulamin usługi newslettera cookupbox.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newslettera.
 2. Podmiotem świadczącym usługę Newslettera oraz administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach tej usługi jest CookUp Box Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mikołaja Kopernika 30/316, 00-336 Warszawa, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000657687, NIP: 5252693608, REGON: 366304848, adres elektroniczny: info@cookupbox.pl.
 3. Regulamin nie ma zastosowania do innych usług świadczonych przez Usługodawce w ramach Serwisu internetowego.

 

II. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usługi Newslettera,
 2. Usługodawcy lub CookUp Box – CookUp Box Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mikołaja Kopernika 30/316, 00-336 Warszawa, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000657687, NIP: 5252693608, REGON: 366304848, adres elektroniczny: info@cookupbox.pl,
 3. Usługobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,
 4. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem www.cookupbox.pl prowadzony przez Usługodawcę,
 5. Newsletter – rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegającą na przesyłaniu Usługobiorcy w cyklicznych odstępach informacji handlowej.

 

III. Usługa Newslettera

 1. Rozpoczęcie korzystania z Newslettera następuje po dokonaniu przez Usługobiorcę następujących czynności w Serwisie internetowym:
  1. podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) w formularzu zamieszczonym w Serwisie internetowym,
  2. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego zaakceptowanie,
  3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej od CookUp Box za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  4. naciśnięcie przycisku „Zapisz”,
  5. potwierdzenie zapisania się do Newslettera w wiadomości przesłanej przez CookUp Box na wskazany przez Usługobiorcę adres elektroniczny (e-mail).
 2. W ramach usługi Newslettera Usługobiorca otrzymywać będzie w cyklicznych odstępach informację handlową, zawierającą w szczególności informację o produktach i usługach oferowanych przez CookUp Box, na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 3. Zapisanie się do usługi Newslettera jest dobrowolne.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newslettera klikając link zawarty w otrzymanym Newsletterze lub przesyłając informację o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cookupbox.pl.

 

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie wykrycia wad funkcjonowaniu Newslettera Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cookupbox.pl lub pisemnie na adres: CookUp Box Sp. z o.o., ul. Mikołaja Kopernika 30/316, 00-336 Warszawa.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Regulamin serwisu internetowego cookupbox.pl oraz Polityka prywatności.
 2. Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie internetowym. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 3. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 4. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do zrezygnowania z usługi Newslettera.